ADR

ADR Konvansiyonu Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayollarında Taşınmasına dair bir Avrupa anlaşmasıdır. Bu konvansiyon Birleşmiş Milletler (United Nations – UN) “Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)” himayesinde 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Lüksemburg tarafından imzalanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye ADR anlaşmasına 22.03.2010 tarihinde 48. ülke olarak taraf olmuştur.

ADR kitabı
ADR kitabı Ek A ve Ek B olmak üzere 2 ciltten oluşmaktadır.
EK – A (Volume I): Kısım 1 ila Kısım 7 olmak üzere 7 kısımdan,

EK – B (Volume II): Kısım 8 ve Kısım 9 olarak iki kısımdan oluşur

İki cilt ADR kitabının her kısmı bölümlere ve her bölüm de alt bölümlere ayrılmıştır.

ADR Konvansiyonunun A ve B ekleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenli olarak değiştirilmekte ve güncellenmektedir.

  • ADR Konvansiyonu Avrupa Birliği Müktesebatının bir parçasıdır. Avrupa Birliğine (AB)’ye girmek isteyen aday üye ülkeler ADR konvansiyonuna taraf olmalıdır.
  • ADR anlaşmasına üye devletler Work Party 15 (WP-15) adlı çalışma grubunda her 6 ayda bir toplanır ve ADR Konvansiyonu değişiklikleri ve güncellemeleri hakkında görüşmelerde bulunurlar.
  • ADR konvansiyonunun diğer taşıma modlarıyla uyumunun devamı için ve de yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak her iki yılda bir yenilenmektedir. (ADR 2009 – ADR 2011 – ADR 2013 (30 Haziran 2015 e kadar geçerli) – ADR 2015 (1 Ocak 2015’ten itibaren geçerli))

 

Ek – A Genel hükümler ile tehlikeli maddelere ve nesnelere ilişkin hükümler
Kısım 1 Genel hükümler
Kısım 2 Sınıflandırma
Kısım 3 Sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin olarak tehlikeli malların listesi, özel hükümler ve muafiyetler
Kısım 4 Ambalajlama ve tank hükümleri
Kısım 5 Sevkiyat prosedürleri
Kısım 6 Ambalajlar, orta boy hacimli konteynerler (OHK’ler – IBC), büyük ambalajlar, tanklar ve yığın konteynerler için yapı ve test zorunlulukları
Kısım 7 Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler

 

Ek – B Taşıma teçhizatına ve taşıma faaliyetlerine ilişkin hükümler
Kısım 8 Araç ekibine, teçhizatına, faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar
Kısım 9 Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar

ADR Konvansiyonu, anlaşmaya taraf ülkelerden en az ikisinin ülkesinde gerçekleştirilen karayolu taşımacılık faaliyetleri için geçerlidir.

ADR anlaşması devletlerarası bir anlaşmadır; yerel uygulamalarda yol denetimleri anlaşmaya taraf ülkelerin yetkili kurumları tarafından yapılır ve ADR Konvansiyonunun kural ihlali durumunda ihlali gerçekleştirene karşı ilgili ulusal kurumun ADR anlaşmasına uyumlu yerel mevzuatına göre yasal cezai yaptırımlar uygulanır.

 

Multi model denilen karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolunun birlikte kullanıldığı çok modlu taşımalarda Tehlikeli Maddelerin taşınmasında meydana gelen kazalar nedeni ile tüm taşıma modelleri için taşımaların evrensel geçerliliği olan ve tüm taraf ülkelerde geçerli olacak şekilde kazaları ve çevresel tehlike etkilerini minimuma indirecek kuralların benimsenmesi zorunluluk olmuştur.

 

 

Ulusal ve Uluslararası Anlaşmalara Genel Bakış

Taşıma Modu Uluslararası Düzenlemeler Ulusal Kurallar
Karayolu ADR Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Demiryolu RID Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması, Yükletilmesi, Boşaltılması ve Depolanmasına ait 505 Numaralı Genel Emir
Denizyolu IMDG – Code IMDG – Kod Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik (Taslak yayınlandı)
Havayolu IATA – DGR Eğitim Talimatı 01 SHY
İç Sularda ANDR – ADN Tehlike Madde Yönetmeliği İç Sularda Gemi ile Taşımacılık

 

Türkiye’de 2011 yılında Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü kurulmuş olup bütün modlardaki tehlikeli yük taşımacılığıyla ilgili iş ve işlemlerde yetki ve sorumluluk bu Genel Müdürlüğe tevdi edilmiştir. ADR ile ilgili yönetmeliği düzenleme yetkisine sahip kurum T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı altında teşkilatlanmış olan Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’dür.

Evrensel olarak geçerliliği olan ADR ve IMDG Kod gibi taşıma modları ile uyumlu olacak şekilde ülkemizde de Tehlikeli Maddelerin güvenli ve emniyetli taşımacılığı yönetmelikler ile düzenlenmiştir. Yürürlükte olan bu yönetmeliklerin ortak amacı insanları, çevreyi ve malları korumaktır.

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ve taraf olduğumuz 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS 74) zorunlu bir eki olan IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili eğitimler. Karayolu ile taşıması yapılan tehlikeli yüklere ilişkin Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerin ve uygulamaların başlaması ile ülkemizde Tehlikeli Maddeler sektörü yeni bir sürece girmiştir.