RID

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TASLAĞI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı; tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde demiryolu ile taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI

Kapsam

MADDE 2(1) Bu Yönetmelik,

  1. Demiryolu ile yapılan yurt içi ve uluslararası tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, paketleyenleri, dolduranları, boşaltanları ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ambalajlar ve yük taşıma birimlerini,
  2. Türkiye sınırları içerisindeki demiryolu şebekesi üzerinde yabancı tren veya vagonlarla yapılan uluslararası tehlikeli madde taşımacılığını,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

  1. 01/11/2011 tarih ve 655 Sayılı  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,
  2. 01/06/1985 tarih ve 18771 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) paralel olarak hazırlanmıştır.

 

Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Kurallar

Taşıma faaliyetlerinde genel kurallar

MADDE 5–(1) Tehlikeli maddeler demiryolunda, bu Yönetmelik ve RID hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır.

(2) Tehlikeli maddeler ancak, RID Kısım 3, Bölüm 3.2 (Tablo A) ve Bölüm 3.3 uyarınca taşıma için uygun bulunmuşsa taşınabilirler.

(3) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve RID hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadır.

(4) Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasında RID Kısım 6 da tanımlanan ve Bakanlıkça veya RID’a taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından test edilip UN numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur.

(5) Demiryolu ile tehlikeli madde taşımacılığında, RID’da tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunludur.

(6) RID Bölüm 2.2.1.2 de belirtilen ve taşımaya kabul edilmeyen maddelerin demiryolu ile taşınması, demiryoluna ait tesislerde stoklanması yasaktır.

 

Taşımacılık Faaliyetinde Yer Alan Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülükleri 

Genel Sorumluluklar

MADDE 10- (1) Genel güvenlik tedbirleri olarak;

  1. Tehlikeli malların taşınmasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve etkisine bağlı olarak zarar ve yaralanmalardan kaçınmak veya gerekirse etkilerini azaltmak için uygun önlemleri almakla yükümlüdürler. Taraflar, kendi alanlarıyla ilgili bütün olaylarda, RID’da yer alan şartlara uymak zorundadırlar.
  2. Kamu güvenliğini tehlikeye sokacak acil bir risk oluştuğunda, taraflar acil durum servislerine haber vermek ve olaya müdahale için gerekli olan bilgileri kendilerine sağlamak zorundadırlar.
  3. İlgili taraflar için RID tarafından münferit şekilde belirlenen yükümlülüklere uyulması zorunludur. Bunun yanı sıra, Bakanlık, mevcut güvenliğin azaltılmasına halel getirmeden, bu yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin sağlanması koşuluyla, ulusal taşımacılıkta, taraflardan birine ait olan sorumluluğu/yükümlülüğü başka bir veya birkaç tarafa aktarabilir.
  4. Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında, ilgili tarafın sorumluluk ve yükümlülüğü kapsamında yer alan bir kaza, sızıntı, yangın vb. olması halinde, ilgili taraf cana, mala, sağlığa ve çevreye verilecek her türlü zarardan müteselsilen sorumludur.

(2) Tehlikeli malların taşınmasında yer alan taraflarca istihdam edilen kişiler, tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin zorunluluklar uyarınca, görevlerine uygun RID Bölüm 1.3.2 de yer alan eğitimleri almak zorundadırlar.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 36-(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Tehlikeli yükler ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası mevzuatta idarenin veya yetkili kurumun kararına, takdirine veya düzenlenmesine bırakılmış hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça tebliğ, yönerge, genelge veya talimatla düzenleme yapılabilir.

 

Diğer hükümler

MADDE 37– (1) Tehlikeli madde taşıyan bir trenin, kalkış ve varış noktaları arasında denizyolu veya karayolunu kullanması halinde; taşımacı kısmen kullandığı bu diğer taşıma türlerinin kullanımı esnasında o türe ait tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına uymak zorundadır.

 

Yürürlük 

MADDE 38 –(1) Bu Yönetmeliğin;

  1. 1 inci, 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri yayımlandığı tarihte,
  2. Diğer hükümleri 01/09/2015 tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.