Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR / RID’in 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi ifade eder.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim takvimi için tıklayın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi başvurusu için tıklayın

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI OLMA ŞARTLARI

TMGD olabilmek için;

 1. Üniversitelerin Fen ve Mühendislik alanlarından lisans veya Tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,

 2. Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,

 3. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarından, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimine katılarak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi almak veya Tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak, ve Bakanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak, gerekir.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi

 • TMGD eğitimleri; TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.
 • ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi yangın eğitimi hariç olmak üzere asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID ve IMDG Kod kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, arıca her bir mod için 21 saat ilaveten eğitim almaları gerekir.

 • Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.

 • Eğitime devam zorunludur

 1. Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
 2. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
 3. Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
 4. İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
 5. Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
 6. Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, IBC’lerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
 7. Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
 8. Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
 9. Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
 10. Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
 11. Elleçleme ve istifleme kuralları.
 12. Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
 13. Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
 14. Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
 15. Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
 16. Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.
 17. Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
 18. Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.
 19. Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.
 20. İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.
 21. Tehlikeli madde kaynaklı muhtemel yangınların önlenmesi ve bu tür yangınlara müdahale yöntemleri.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı

 • Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.
 • Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.
 • TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

Sınav müracaatı

TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarından, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimine katılarak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesine sahip kişiler ile Tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişiler, sınav ücretini yatırdıktan sonra, kişisel veya eğitim kuruluşları aracılığı ile www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden sınav müracaatlarını yaparlar.

Sınava ilişkin genel şartlar

 • TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.
 • Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.
 • Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.
 • Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.
 • Sınav, yukarıda belirtilen eğitim müfredatı kapsamındaki konuları içerir.

Sınav sonuçlarının ilanı

 • Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İdarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

 • Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır.
 • İtirazlar, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

Sınavlarda başarısız olanların durumu

 • TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.
 • Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.
 • Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim takvimi için tıklayın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi başvurusu için tıklayın